chơi game kiếm tiền trên pc(www.vng.app):捷强装备(300875.SZ):拟收购卡迪诺科技100%股权、其业务为核辐射检测与监测设备及防护

chơi game kiếm tiền trên pc(www.vng.app):chơi game kiếm tiền trên pc(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi game kiếm tiền trên pc(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi game kiếm tiền trên pc(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

格隆汇2月7日丨捷强装备(300875.SZ)公布,公司拟向王启光、吴兆广、王静、钱龙刚、常军林、张静、向浩、张春雷、盛增理、陈高峰发行股份及支付现金购买其持有的卡迪诺科技100%股权。其中股份和现金的支付比例将由交易各方协商后,另行签署补充协议明确约定。

交易各方同意,此次交易标的资产的最终交易作价,将以符合《证券法》规定的具有证券期货业务从业资格的资产评估机构对标的资产出具的评估报告所载评估结果为参考依据,并考虑此次交易完成后上市公司将继受承担对标的公司1100万元未实缴出资的后续缴纳义务,由交易各方协商确定。交易各方同意,在评估报告出具后,由交易各方另行签署相关协议以确认具体金额。截至预案摘要签署日,此次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。

此次交易中,公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过此次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过此次发行前上市公司总股本的30%。最终的发行数量及价格按照证券监管机构的相关规定确定。

此次募集配套资金拟用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用及补充公司流动资金及偿还银行贷款等,其中,用于补充公司流动资金及偿还银行贷款的比例不超过此次交易对价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。若募集配套资金金额不足以满足配套资金具体用途及需要,公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。

此次交易拟购买的标的公司卡迪诺科技的主营业务为核辐射检测与监测设备以及核辐射防护的技术研究、设计开发、生产和销售,下游客户涵盖军方、核工业、环境保护、医疗卫生、海关商检、国土安全、科研院校、工矿等众多领域。标的公司经过多年经营实践,已形成集“核辐射测量设备技术研发、项目软硬件供应、技术服务”于一体的经营模式,通过为客户提供符合其行业特殊要求的研发试制、定型投产及核监测系统集成服务,实现营业收入。

此次交易完成后,一方面,公司与标的公司将通过研发、专利、产品、市场、管理等方面有效协同,开展协同研发与创新,持续完善产业布局并扩展优势产品组合,实现优势互补,以进一步提升综合实力、提升市场占有率;另一方面,公司可通过整合核辐射检测与监测设备、核辐射防护等产品线和研发能力,提升核生化安全侦察装备的核心竞争力,增强抗风险能力,以更好的业绩和盈利回报股东。

公司股票将于2023年2月8日上午开市起复牌。

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。